شغل

شغل مناسب من چیست؟

اگر انسان باهوش و متفکری باشید، حتماً تا به امروز حتی شده برای یک لحظه و یکبار به این موضوع که شغل مناسب من چیست فکر کرده اید در مشاوره شغلی این مسئله مورد بررسی قرار میگیرد. درست در همان لحظه ای که دچار چالش های ارتباطی در محیط کار شده یا احساس روزمرگی و فرسودگی شغلی در وجودتان رخنه کرده و یا زمانی که در کشمکش های ترک شغل و پیدا کردن شغل جدید، قرار گرفته اید، و یا در زمانی که به خاطر تاخیرها و یا عدم حضور به موقع در محیط کار و عدم تمرکز و علاقه مندی به حضور در جلسات کاری آماج نگاه های سرزنش آمیز و نیش و کنایه مدیر و یا سایر همکاران قرار گرفته اید و ناامیدی از شغل فعلی تمام انرژی را از شما گرفته است، ذهنتان درگیر این مسئله شده است که آیا این شغلی که این همه انرژی و وقت و هزینه را از من می گیرد اصلا چرا باید انرژی و توانمندی که می تواند در شغل دیگر بازدهی و درآمد زایی بیشتری داشته باشد و یا من در آن شغل و محیط کاری و تیم همکاران می توانم خوشحال تر باشم صرف کاری بشود که کیفیت زندگی و ارتباطات و به تبع آن رضایت مندی مرا از خودم و زندگیم پایین بیاورد؟