دکتر زهرا خانی

روان‌شناس بالینی و روان‌درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی (رتبه ۶ دانشگاه تربیت مدرس)
رتبه ۶ کشوری در کنکور سراسری دکتری تخصصی روان شناسی سال ۹۹
کارشناسی روان‌شناسی از دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی
مشاور تحصیلی دبیرستان دخترانه سپهر دانش سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱
مشاور تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد موسسه کیهان سال ۱۳۹۷-۱۳۹۴
سوپروایزر مشاوران تحصیلی موسسه کیهان سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶
مشاور تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری موسسه پژوهش سال ۱۳۹۹-۱۳۹۷
کارشناس برنامه رادیویی سعادت آباد – رادیو تهران – سال ۱۳۹۸
روان‌درمانگر فردی با رویکرد روان‌پویشی فشرده و کوتاه‌مدت – کلینیک فرانگاه نو – سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷
روان‌درمانگر فردی با رویکرد روان‌پویشی فشرده و کوتاه‌مدت – مرکز مشاوره دانشگاه تهران – سال ۱۳۹۸
روان درمانگر فردی با رویکرد روان تحلیلی- کلینیک مازلو- سال ۱۳۹۹ تا اکنون