پگاه خرم نیا

پگاه خرم نیا

متخصص نقشه مغزی (QEEG)

درمانگر روان پویشی کوتاه مدت

دانشجوی دکترای روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی روانشناسی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

به شماره: ۱۲۶۷۵۱۴

دارای گواهی کار با دستگاه اسکن QEEG یا نقشه مغزی (ایتالیایی ۲۰۲۲)

 • دانشجوی دکترای روانشناسی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • کارشناسی روانشناسی
 • دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی
 • به شماره: ۱۲۶۷۵۱۴
  • کارگاه جامع درمان روانپویشی کوتاه مدت
  • سوپرویژن درمان روانپویشی کوتاه مدت
  • دوره اموزشی نقشه مغزی (QEEG)  و نوارمغزی (EEG) 
  • کارگاه جامع آزمون های روانشناختی
  • دوره مصاحبه ی بالینی
  • کارگاه طرحواره درمانی
  • دوره ACT و پذیرش
  • دوره تخصصی درمان اضطراب

ارسال پیام به متخصص