محسن عنابی

مشاور تحصیلی

تشخیص و درمان انواع اختلالات حوزه یادگیری در طول سالهای تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه

مشاوره، راهنمایی و هدایت شغلی و انتخاب رشته تحصیلی در مقاطع مختلف سنی