مینا تنهایی

روانسنج

کارشناسی ارشد روان سنجی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روان سنجی از دانشگاه تهران مرکز

مهارت اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون