دکتر میثم زارع

روانکاو (گشتالت درمانگر)

  • روان درمانگر گشتالتی در وین اتریش
  • ارائه مشاوره های روانشناختی و روان درمانی در فولکس هیلفه وین (اتریش) هم اکنون
  • مدرس در کالج استارت وین در رشته سلامت روان
  • روان شناس و روان درمانگر و سرپرست بخش روان شناسی در پروژه پروزا در وین اتریش
  • روان درمانگر در مرکز درمانی آتیه تهران
  • روان درمانگر در دانشگاه علوم پزشکی یزد
  • مدرس در دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی ایران در رشته روانشناسی
  • مدرس مهارت های زندگی در ایران و وین اتریش