افسانه آخانی

رواندرمانگر فردی

دکتری تخصصی رشته روانشناسی بالینی
فارغ التحصیل دکتری تخصصی رشته روانشناسی بالینی
ایشان دوکتاب به ترجمه رسانده است:
کتاب کار اختلال دوقطبی برای نوجوانان (انتشارات روان).
مشارکت دادن کودکان مبتلا به اوتیسم (گرین اسپان، ۱۳۹۵)، زیر چاپ.
و دارای۴ مقاله به زبان انگلیسی و۳ مقاله به زبان فارسی.