سید حمیدرضا موسوی

سید حمید رضا موسوی

روان شناسی بالینی و روان درمانگر خانواده

آقای سید حمید رضا موسوی دانش آموخته رشته روان شناسی بالینی و مدرس و روان درمانگر خانواده درمانی ودرمانهای فردی هستند. از سال ۱۳۸۷ در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول فعالیت هستند  از سوابق کاری ایشان می توان به تدریس و روان درمانی در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران و تجربه ارائه خدمات روان درمانی و مشاوره  حدود ۴ سال در کلینیک های روانشناسی و مشاوره در بخش خصوصی (مرکز مشاوره مازلو – مرکز مشاوره آناهیتا و مرکز مشاوره ساحل) نام برد.

  • کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
  • کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
  • کارشناس روان شناسی
  • گذراندن دوره تخصصی درمانهای شناختی رفتاری (CBT)
  • گذراندن دوره سوپر ویژن درمانهای شناختی رفتاری (CBT)
  • گذراندن دوره تخصصی طرحواره درمانی
  • گذراندن دوره مربیگری مهارتهای زندگی در انسیتو روان پزشکی ایران
  • پذیرش مقاله تحت عنوان( پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس ویژگیهای شخصیتی و رقابت طلبی دانشجویان رشته پزشکی) در پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
  • همکار ی مستمر با مجله تخصصی سلام ایرانی

ارسال پیام به متخصص